Jaro da Silva: pretender lo invisible olvidando lo real
PROSCENIO

Unha pel de cristal esténdese pouco a pouco sobre a montaña, unha pel esténdese pouco a pouco unha
pel sobre a montaña, unha
pel é a montaña pouco a pouco, a pel
é a montaña retráese baixo os meus pes, tento
cortar coa miña man o horizonte
retráense a pel e a montaña. Soño
unha pel abro a miña man aínda teño estes dous dados apértoos un
retráese ante a miña presión un
foxe dos meus dedos,
a pel da miña palma abre o dado absorbido pola miña
man é
a
montaña
desaparece.


O outro é unha flor negra
Eu son -dime- unha flor negra
Soño
unha flor negra que é vagalume
de carne de abismo.
—Ensanguentado eu no cemiterio,
o teu rostro entrevisto no soño—
—Este estrondo esgaza o fotograma e regreso a outro soño
no que rolo por unha estancia branca
inmensurábel—
Desesperado busco esa flor negra, antes
de afogarme no río, antes
de non atravesar o muro, antes
de que nos consumamos eu
e o lumeCOXIA

Pregúntasme por que unha flor negra
:
dicías agardarme
“tras da porta chea de flores, de LinariaeAquilegiaConsolidaLeucojumDelphinium
Pero era falsa esa gorida de esqueletos redivivos,
dos meus medos en barricadas
e de flores negras
***
Pregúntasme porque os lobos e as quenllas
hai un soño recorrente sobre isto
:
estou no fondo do mar
hai unha masa deforme, unha materia estraña non moi lonxe.
Trato de mergullarme até ela porque dalgún xeito sei que ese é o meu corpo.
E alí están a bloquearme o paso as quenllas.
As veces é outra cousa esa materia
:
os meus irmáns, ou todos os animais que asasinei
:
Das quenllas recoñezo entón o propio ollar, os remordementos de min contra o meu corpo,
o desprezo do meu corpo
:
o abismo entre o eu e o corpo o abismo
do corpo
dende dentro
 


SOMBRA

A silueta encerra a sombra para
definir a sombra engaiolada para
atribuír a esa sombra a forma da silueta
que nós propios pintamos
:
tentativa de satisfacer a necesidade de semellanza
:
acometer ao outro dentro do espello
procurar o posíbel esquecendo o real
***
Camiño cara ti para encontrarme
invéntote á miña espera desmemoriada
e mar
camiño caramin escavando o oco
o meu reflexo na burbullaaaaaana inminencia do tacto
***
Inventamos o outro
para sobrevivírmonos
así a túa traizón escribíase xa en pés
que camiñan leito seco
e papeis queimadosDESEXO

Porque para falar de desexo hei de dicir dor
desprezo e abismo. Non caída.
Si limiar
si doenza.
***
Falar do meu desexo
é atravesar na gorxa as quenllas
infestadas de tenias.EPÍLOGO

Camiñamos cara ás gamelas insaciábeis cordeiros de ouro camiñamos cara ás gamelas a dirección é a do cheiro do sangue nos nosos receptores químicos de cando quenllas, o sangue dos peixes camiñamos
guíannos atrás do engano das gamelas que nunca camiñamos cara o engano camiñamos
se esta espiral é sempre esta torpeza de camiño
se sempre esta espiral a achegarnos ao peirao nunca onde nunca chegamos
as gamelas podrecidas afundidas na marxe do nunca porto camiñamos 
agora serven de lugar de freza para os peixes a súa proliferación sempre este camiño que percorremos en espirais 
sempre
cara ao océano de sempre cos seus sempre peixes sempre
nos-tropezando, 
para chegar nunca.


-Finaremos na estepa devorados polos voitres-


***PROSCENIO

Una piel de cristal se extiende poco a poco sobre la montaña, una piel se extiende poco a poco una
piel sobre la montaña, una
piel es la montaña poco a poco, la piel
es la montaña se retrae bajo mis pies, intento
cortar con mi mano el horizonte
se retraen la piel y la montaña. Sueño
una piel abro mi mano aún tengo estos dos dados los aprieto uno
se retrae ante mi presión uno
huye de mis dedos,
la piel de mi palma abre el dado absorbido por mi
mano es
la
montaña
desaparece.
El otro es una flor negra
Yo soy -me dice- una flor negra
Sueño
una flor negra que es luciérnaga
de carne de abismo.
—Ensangrentado yo en el cementerio,
tu rostro entrevisto en el sueño—
—Este estruendo
rasga el fotograma y regreso a otro sueño 
en el que ruedo por una estancia blanca
inmensurable—
Desesperado busco esa flor negra, antes
de ahogarme en el río, antes
de no atravesar el muro, antes
de que nos consumamos yo
y el fuegoBASTIDORES

Me preguntas por qué una flor negra
:
decías esperarme
“tras la puerta llena de flores, de Linaria yAquilegia Consolida Leucojum Delphinium
Pero era falsa esa guarida de esqueletos redivivos,
de mis miedos en barricadas
y de flores negras
***
Me preguntas porque los lobos y quenllas1
hay un sueño recurrente sobre esto
:
estoy en el fondo del mar
hay una masa deforme, una materia extraña no muy lejos.
Trato de bucear hasta ella porque de algún modo sé que ese es mi cuerpo.
Y allí están cortándome el paso las quenllas.
A veces es otra cosa esa materia
:
mis hermanos, o todos los animales que asesiné
:
En las quenllas reconozco entonces mi mirada, los remordimientos de mí contra mi cuerpo,
el desprecio de mi cuerpo
:
el abismo entre el yo y el cuerpo el abismo
del cuerpo
desde dentro
 


SOMBRA

La silueta encierra la sombra para
definir la sombra enjaulada para
atribuir a esa sombra la forma de la silueta
que nosotros mismos pintamos
:
tentativa de satisfacer la necesidad de semejanza
:
acometer al otro dentro del espejo
pretender lo posible olvidando lo real
***
Camino hacia ti para encontrarme
te invento a mi espera desmemoriada
y mar
camino hacia mí excavando el hueco
mi reflejo en la burbuja en la inminencia del tacto
***
Inventamos al otro
para sobrevivirnos
así tu traición se escribía ya en pies
que caminan lecho seco
y papel quemadoDESEO

Porque para hablar de deseo debo decir dolor
desprecio y abismo. No caída.
Sí umbral
sí enfermedad.
***
Hablar de mi deseo
es atravesar en mi garganta quenllas
infestadas de tenias.EPÍLOGO

Caminamos hacia las gamelas2 insaciables corderos de oro caminamos hacia las gamelas la dirección es la del olor a sangre en nuestros receptores químicos de cuando quenllas, la sangre de los peces caminamos
nos guían tras el engaño de las gamelas que nunca caminamos hacia el engaño caminamos
si esta espiral es siempre esta torpeza de camino
si siempre esta espiral acercándonos al muelle nunca al que nunca llegamos
las gamelas ya podridas hundidas en los márgenes del nunca puerto caminamos 
ahora sirven de lugar de freza para peces su proliferación siempre este camino que recorremos en espiral 
siempre
hacia el océano de siempre con sus siempre peces siempre
nos-tropezando, 
para llegar nunca.
-Moriremos en la estepa devorados por los buitres-


***

Notas: 
Quenlla: nombre común en Galicia de la tintorera o tiburón azul (Prionace glauca).
Gamela: Pequeña embarcación de pesca artesanal típica de la costa sur de Galicia.

(Estos poemas seleccionados y traducidos por su autor pertenecen a Flor negra)

Genaro da Silva (1980) es un poeta gallego. Autor de títulos como Mudanzas (2008, Premio de poesía de la Universidad de Zaragoza), Esguello (2015, Fundación Cuña-Casasbellas, en coautoría con la pintora Carolina Munáiz), Lahdnets (2018, Ejemplar único, con Gabriel Viñals) o Flor Negra (2018, Chan da Pólvora), es editor de la revista y de la página de los tr3sreinos.com y doctor en Biodiversidad y Ecosistemas, trabajando en proyectos de ecología y conservación, principalmente con libélulas y mariposas.

Compartir esta entrada